Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Samorządowe

Wybory samorządowe 2014 r.

 

    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Wojcieszów.

    Protokół z wyborów do Rady Miasta Wojcieszów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wojcieszów.

 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Wojcieszów.

  Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o powołaniu obwodowych komisji wyborczych.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Miasta Wojcieszów.

 Zawiadomienie o publicznym losowaniu list.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miasta Wojcieszów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 6 października 2014 r. o numerach i granicach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 Obwieszczenie MKW w Wojcieszowie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów.

 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

 Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 Postanowienie Nr 280 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

 Załącznik do postanowienia Nr 280 Komisarza Wyborczego w Legnicy - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie.

Głosowanie przez pełnomocnika.

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 2 września 2014 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu Złotoryjskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec 2013 roku.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych z obszaru właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Legnicy.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy - wezwanie pełnomocników komitetów wyborczych do zgłoszenia kandydatów do składów powiatowych, miejskich, miejsko-gminnych i gminnych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 1 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

 Informacja Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 1 września 2014 r. o wyznaczonych miejscach do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

  Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powaitów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

_____________________________________________________________________________________

2013 r.

     Uchwała Nr XXXVI.177.2013  z dnia 30.12.2013 r. w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz.112 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXII.101.2012 Rady Miasta Wojcieszów   w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
        Przekazując treść tej uchwały informuję jednocześnie, że na ustalenia Rady Miasta Wojcieszów   w sprawie okręgów wyborczych wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Legnicy w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta
(-) Sławomir Maciejczyk   

Uchwała Nr XXVIII.142.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.102.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26.09.2012 w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXII.101.2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wojcieszów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXII.102.2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

Obwieszczenie o składach Obwodowej Komisji Wyborczej

Uchwała w sprawie odwołania członka ze składu OKW Nr 1 w Wojcieszowie

Obwieszczenie o zarejstrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Wojcieszów

Obwieszczenie o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych

_____________________________________________________________________

Pełnomocnictwo do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

____________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 21 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie z dnia 11 października 2010 r. o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów

Postanowienie Nr 282 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 października 2010 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie i Gminnej Komisji Wyborczej w Złotoryi 

Informacja Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Wojcieszowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 28 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyborów Rady Miasta Wojcieszów.

Komunikat Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 21 września 2010 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych w województwie dolnośląskim.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Legnicy.

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Uchwała Nr XXXVIII/207/10 w sprawie liczby okręgów , ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów rady nmiasta Wojcieszów

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA WOJCIESZÓW 2008 ROK

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 30 czerwca 2008 roku o numerze, granicach okręgu wyborczego oraz liczbie radnych wybieranych w tym okręgu dla wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów.

Obieszczenie Wojewody Dolnosląskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 151 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Miasta Wojcieszów w okregu wyborczym Nr 3
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :