Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zagospodarowanie przestrzenne


Połom - projekt planu

Połom plan - uzasadnienie

Zał. nr 1 - rys. planu

Załącznik nr 2


SUiKZP - kierunki, ustalenia funkcjonalno przestrzenneSUiKZP - kierunki, ustalenia funkcjonalno przestrzenne2015 r.

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Prognoza oś

rysunek pomocniczy - oznaczenie wprowadzonych zmian

 rysunek pomocniczy do prognozy oś

Studium - tekst

 

 

  SUiKZP - uwarunkowania

 

   _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży widokowej o wysokości do 15,00m.


Projekt uchwały Nr V.16.2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie.


załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Projekt uchwały Nr V.17.2015 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Połom" w Wojcieszowie.

załącznik nr 1

2014 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie.
Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie.

 

Załącznik nr 1 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie (rysunek planu - projekt)
 
Załącznik nr 1 - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie (rysunek prognozy oddziaływania na środowisko)

 

 

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o ponownym (3) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie.
2013 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXIV.112.2012 r. Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przedstrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Północ w Wojcieszowie. Orzeczenie prawomocne z dniem 19 listopada 2013 r.

 Uchwała Nr XXXIII.159.2013 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

zał. 1 do Uchwały

 zał. 2 do Uchwały

 zał. 3 do Uchwały

 PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o sprostowaniu błędu pisarskiego w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Obwieszczenie BM Wojcieszów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

Załączniki do studium w formacie zip >>>>

Obwieszczenie BM Wojcieszów o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

2012
   Uchwała nr XXV.128.2012  w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów                                                                                       
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.241.2012 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.240.2012 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.239.2012 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów- Południe w Wojcieszowie
Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.238.2012 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonegodo do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów- Południe w Wojcieszowie
Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów- Północ w Wojcieszowie.

Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów- Południe w Wojcieszowie.

08.06.2012

Zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Wojcieszów.
Wyłożenie do publicznego wglądu.

zał. 1

 zał. 2      zał. 3   

 zał. 4

Zmaina mpzp jednostki strukturalnej Wojcieszów-Północ w Wojcieszowie.
Wyłożenie do publicznego wglądu.

załacznik nr 1  

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Zmiana mpzp jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe.
Wyłożenie do publicznego wglądu

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 29.05.2012 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Północ w Wojcieszowie

 OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie

 

Zarządzenie Nr 0050.181.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Zarządzenie Nr 0050.182.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów-Południe w Wojcieszowie. 

Zarządzenie Nr 0050.183.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosku do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów_Południe w Wojcieszowie.

 

11.01.2012 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Północ w Wojcieszowie

     Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Połom"


01.12.2011 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Północ w Wojcieszowie

 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie


14.12.2011 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Północ w Wojcieszowie


 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wojcieszów o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów - Południe w Wojcieszowie


redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-05-17 07:31:16

przejdź do :