Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Statut urzędu

Załącznik do uchwały Nr XLVI/229/06
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 czerwca 2006 r.

S T A T U T
URZĘDU MIASTA WOJCIESZÓW

§ 1.

1. Urząd Miasta Wojcieszów, zwany dalej Urzędem, działa na podstawie statutu miasta Wojcieszów oraz w  oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Siedzibą i obszarem działania Urzędu jest miasto Wojcieszów.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.
4. Urząd jest gminną jednostką organizacyjną.

§ 2.

Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta Wojcieszóww zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Wojcieszów i zadań Gminy Wojcieszów określonych w przepisach prawa.

§ 3.

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie  o  finansach publicznych.
2. Urząd zarządza budynkiem stanowiącym siedzibę władz miejskich.

§ 4.

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy.  W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta Wojcieszów.
2. Indywidualny podział zadań dla pracowników ustala Burmistrz w zakresach czynności na podstawie  regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta.
3. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

                                                                                                 § 5.


Zmiana statutu Urzędu wymaga uchwały Rady Miasta Wojcieszów.

U z a s a d n i e n i e


Art. 238 ust. 2 i 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz, U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, nałożył na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w tym na Radę Miasta Wojcieszów obowiązek dostosowania do przepisów ustawy (w przypadku, gdy jednostka budżetowa posiada statut) lub nadania zgodnie z ustawą ( w przypadku, gdy jednostka budżetowa nie posiada statutu) statutów jednostkom budżetowym w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (1 stycznia 2006 r.), tj. nie później niż do 30 czerwca 2006 roku.

Celem wykonania wyżej wymienionego przepisu, podjęte zostały w Gminie Wojcieszów działania legislacyjne zmierzające do nadania gminnym jednostkom budżetowym, w tym Urzędowi Miasta Wojcieszów statutów, których postanowienia byłyby zgodne z przepisami ustawy.

Mając na względzie, iż kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta są już przedmiotem szczegółowej regulacji, m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Statutu Miasta Wojcieszów oraz Regulaminu Organizacyjnego tegoż Urzędu nadawanego przez Burmistrza Miasta Wojcieszów w drodze zarządzenia, proponuje się unormować w postanowieniach Statutu Urzędu Miasta Wojcieszów te najważniejsze kwestie, które składają się na istotę tej jednostki budżetowej, są jej konstytutywnymi elementami.

Statut w swoich przepisach w sposób ogólny określa pojęcie Urzędu Miasta Wojcieszów jako gminnej jednostki budżetowej. Łącznie z ustawą o samorządzie gminnym, Statutem Miasta Wojcieszów oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, Statut Urzędu Miasta tworzyć będzie tę grupę aktów prawnych, które wspólnie przesądzają o ustroju Gminy Wojcieszów.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Wojcieszów uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta Wojcieszów.




redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-27 07:57:07

przejdź do :