Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Małe granty

Od 10 maja 2016 roku obowiązują nowe formularze "małych grantów".

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) Gmina Wojcieszów może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotacje na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków Gminy Wojcieszów takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:
  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł.,
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni ( Uwaga: trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3 w trybie art.19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz.570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta Wojcieszów, oferta na okres 7 dni jest upubliczniona, tj. zamieszczona na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  • stronie internetowej,
  • Biuletynie Informacji Publicznej

W terminie 7 dnia od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Miasta Wojcieszów, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.


Rozporządzenie MRPiPS w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570)

Wzór - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Wzór - uproszczone sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :