Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Rejestry

 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Odpis z księgi Rejestrowej Instytucji Kultury
Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.Nr 114, poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. oz. 189) Urząd Miasta Wojcieszów prowadzi Księgę Rejestrową Instytucji Kultury.

Księga rejestrowa składa się z czterech części
I. Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, dat kolejnych zmian,
3. pełna i skrócona nazwa instytucji kultury,
4. przedmiot działalności instytucji kultury,
5. siedziba i adres instytucji kultury,
6. oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury,
7. nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury,
8. cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej,
9. uwagi,
10. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
II. Dział drugi - Organizacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o złożeniu do rejestru statutu,
4. imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury,
5. imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień, 
6. nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej,
7. uwagi,
8. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu.
III. Dział trzeci - Mienie instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego,
4. informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,
5. uwagi,
6. imię i nazwisko pełnomocnika dokonującego wpisu
IV. Dział czwarty - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury, do którego wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1. numer kolejny wpisu,
2. data wpisu, daty kolejnych zmian,
3. informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury,
4. imię i nazwisko likwidatora,
5. uwagi,
6. imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu. 

Miejska Biblioteka Publiczna, której organizatorem jest Gmina Wojcieszów wpisana jest pod nr 3/1992 do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Osobą upoważnioną do reprezentowania instytucji jest Pani Elżbieta Truszkowska - kierownik MBP.
 

 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wojcieszów.
 Wzór - WNIOSEK o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.
 Wzór - WNIOSEK o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury. 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :