Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.

INFORMACJA

Urząd Miasta Wojcieszów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuje, że:

a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wojcieszów:

  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe

„COM-D” Spółka z o.o.

ul. Poniatowskiego 25

59-400 Jawor

tel. 76 870 30 26

 b) miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce

ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka

stanowiący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

 

c) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

przy siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, przy ul. Robotniczej 2a - w organizacji.

Przyjmowanie odpadów planowane jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.
Prowadzący:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, przy ul. Robotniczej 2a.

 d) punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE):

  Punkt Zbiórki ZSEiE w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wojcieszowie, przy ul. Robotniczej 2a.Urząd Miasta Wojcieszów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) informuje, że:

osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  •  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papier. metale, tworzywa sztuczne i szkło:

- poziom wymagany – 14%

- poziom osiągnięty – rok 2013 - 25%;  rok 2014 - 25%;  rok 2015 - 30%

  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:

- poziom wymagany – 38%

- poziom osiągnięty – rok 2013 - 100%; rok 2014 - 100%; rok 2015 - 100 %

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania:

- poziom dopuszczalny w stosunku do masy odpadów wytwarzanych w 1995 r. – 50%

- poziom osiągnięty – rok 2013 - 4%; rok 2014 - 4%; rok 2015 - 0%

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 r.

redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :