Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

DANE PODSTAWOWE

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
Wojcieszów ul. Pocztowa  1


Kierownik USC -Teresa Krajewska-Wiśniak tel.757512230 wew.14


Z-ca Kierownika USC -Katarzyna Żurawczyk tel.757512230 wew.22


Urząd Stanu Cywilnego tel.757512267

e-mail: usc@wojcieszow.pl


 

Numer konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat skarbowych   

21 8658 1019 0000 1964 2000 0010Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego , a w szczególności  dotyczących

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ  na stan cywilny osób,

2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywania i konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) wydawanie decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

7) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu

 

Tu prowadzone są następujące sprawy: 

 

a) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

b) wydawanie zezwoleń na udostępnianie ksiąg stanu cywilnego,

c) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z akt stanu cywilnego,

d) wydawanie decyzji o:
       - odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego (w tym sporządzonego za granicą),
       - skróceniu terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
       - sprostowaniu błędu pisarskiego,
       - uzupełnieniu aktu stanu cywilnego,
       - transkrypcji aktów zagranicznych,
       - skreśleniu z treści aktu stanu cywilnego danych naruszających    
                        dobra osobiste.

e) wydawanie zaświadczeń o:
        - zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
        - braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilno - prawnymi),
 
f)przyjmowanie oświadczeń o:
         - uznaniu dziecka,
         - zmianie imion dziecka,
         - nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
         - powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :