Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zezwolenia jednorazowe

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Sposób załatwienia sprawy:

Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca winien złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika w sekretariacie Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 lub przesłać pocztą na adres Urzędu. Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wydaje  po uprawomocnieniu się opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (7 dni). Decyzję odbiera osobiście przedsiębiorca lub pełnomocnik, w terminie do 30 dni. 

 Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załączniki:

1. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokonaną opłatą za jego korzystanie – kserokopia.

2. Pełnomocnictwo - oryginał lub kserokopia

Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik za wydanie zezwolenia uiszcza nw. opłatę  i dołącza kserokopię do akt sprawy.

 Dodatkowe informacje:

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji oraz ustalonego limitu punktu sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określonych  w  uchwale rady miasta.

2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

3. Zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opłata skarbowa:

17,00 zł pełnomocnictwo, z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub jeśli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

 Inne opłaty:

Przedsiębiorca za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:              

- 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,                   

- 43,75 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 175,00 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 (wpłaty w kasie Urzędu Miasta - parter, poniedziałek w godz.800do 1600, wtorek – piątek w godz. 700 do 1500 lub na konto bankowe Urzędu Miasta: 21 8658 1019 0000 1964 2000 0010)

W przypadku dokonania opłaty skarbowej lub innej   przelewem  bankowym  należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu)

 Termin załatwienia:
do 30 dni. (Zgodnie z art. 35 § 3 sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym- w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania). Zgodnie z art. 36 § 1 O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy )

 

 Tryb odwoławczy i skargowy:

Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wojcieszów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia ( art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ).

 Podstawa prawna:

1. Ustawa  z  dnia  26  października  1982 r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),

2. Uchwała  Rady Miasta w Wojcieszowie z dnia 29 października 2008 r. Nr XXI/127/08

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :