Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wojcieszów  

MENU PODMIOTOWE

Urząd Miasta
Jednostki podlegle
Rada Miasta 2014-2018

ARCHIWUM RM

Rada Miasta 2010-2014

PRAWO LOKALNE

Statut miasta
Statut urzędu
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminna Ewidencja Zabytków
Ochrona środowiska
Uchwały Rady Miasta
Zarządzenia Burmistrza
Prawo w internecie

WYBORY I REFERENDA

Samorządowe
Prezydenckie
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Referendum Ogólnokrajowe 2015

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wykaz organizacji
szkolenia, ogłoszenia
Jak założyć stowarzyszenie
Konsultacje społeczne
Program współpracy
Konkursy i wyniki
Otwarte konkursy
Małe granty
akty prawne

FINANSE

Budżet
Informacje z wykonania budżetu
Podatki i opłaty
D R U K I do pobrania
Nr kont bankowych Urzędu
Zwrot podatku akcyzowego
Wykaz umorzeń
pomoc publiczna
Uchwały RIO
GRANTY z Komisji Europejskiej
Sytuacja finansowa gminy

ZAMIERZENIA I STRATEGIA

Strategia rozwoju miasta
Plany i programy
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Lokalny Program Rewitalizacji

OGŁOSZENIA

Nabór pracowników
Nabór ławników
Biuletyn informacyjny BM i RM
Przetargi

INNE

Działalność Gospodarcza
Gosp. Odpadami i Ochr. Środow.
Urząd Stanu Cywilnego
Karta Dużej Rodziny
Zezwolenia jednorazowe
Stypendia sportowe
Dofinansowanie młodocianych
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do inf. publicznej
Inf. dla osób niesłyszących
Kontrole
- kontrole wewnętrzne
Petycje
Rejestry
Druki do pobrania

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Kontrole

INFORMACJA PUBLICZNA JEST UDOSTĘPNIANA NA WNIOSEK
(protokoły kontroli znajdują się do wglądu zinteresowanych w Urzędzie Miasta -  Sekretarz Miasta)

2016 r.

2. Kontrola problemowa w zakresie wykorzystywania przez Gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W dniach od 25 do 29 lutego 2016 r. zespół kontrolny z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta Wojcieszów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 lutego 2016 r.

1. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Wojcieszów.

2015 r.

8. Kontrola projektu pn.: "Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Wojcieszów".
Dnia 30.11.2015 r. przeprowadzono kontrolę w siedzibie Beneficjenta i w miejscu realizacji projektu, w zakresie oceny obszarów szczególnego ryzyka oraz zachowania trwałości zrealizowanego projektu.

7. Kontrola stadionu sportowego w Wojcieszowie.
Dnia 23 lipca 2015 r. dokonano kontroli bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu.

6. Kontrola basenu kąpielowego w Wojcieszowie.
Dnia 15 lipca 2015 r. dokonano kontroli bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu.

5. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.
Dnia 24 czerwca 2015 r. przeprowadzono czynności kontrole. Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez organ wykonawczy gminy oraz określenie stanu przygotowań obronnych w Urzędzie Miasta Wojcieszów.

4. Kontrola problemowa Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Wojcieszowie.
Dnia 27 kwietnia 2015 r. przeprowadzono kontrole dotyczącą sprawdzenia warunków przechowywania i zabezpieczenia materiałów archiwalnych obejmujących akta stanu cywilnego, tj. księgi stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego i skorowidze alfabetyczne.

3. Wizytacja projektu pn. "Odnowienie i oznakowanie szlaków rowerowych oraz ścieżki dydaktycznej Gruszka w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego".
Dnia 16 kwietnia 2015 r. przeprowadzono czynności kontrolne. 

2. Wizytacja projektu pn. "Utworzenie szlaku przyjaźni polsko-czeskiej w Wojcieszowie w celu poprawy atrakcyjności turystycznej na terenie Partnerstwa Kaczawskiego".
Dnia 25 marca 2015 r. przeprowadzono czynności kontrolne przedmiotowej operacji.

1. Kontrola wiat przystankowych zlokalizowanych w Wojcieszowie.
Dnia 11 marca 2015 r. przeprowadzono kontrole bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektów.

2014 r.

9. Wizytacja projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - etap II".
Dnia 19 grudnia 2014 r. przeprowadzono czynności kontrolne przedmiotowej operacji.

8. Kontrola projektu "Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego".

7. Wizytacja projektu "Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów w Wojcieszowie - etap III"
Dnia 28 października 2014 r. przeprowadzono wizytację w/w projektu. Dokonano sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji (faktury, umowa z wykonawcą).

6. Kontrola stadionu miejskiego w Wojcieszowie.
Dnia 12 września 2014 r. przeprowadzono kontrolę bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu. 

5. Kontrola: "Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwani skutków klęsk żywiołowych" 
W dniach od 19 do 22 maja 2014 r. przeprowadzono kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Wojcieszów. Kontrolą objęto 2013 rok. 


4. Wizytacja projektu pn. " Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów (etap I i II)"
Dnia 8 kwietnia 2014 r. przeprowadzono wizytację w/w projektu.

3.  Kontrola archiwum zakładowego. 
W dniu 28 marca 2014 r. została przeprowadzona kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta Wojcieszów.

2. Kontrola projektu pn. " Przystosowanie oraz wyposażenie remizy strażackiej na potrzeby świetlicy w Wojcieszowie"
Czynności kontrolne w dniu 24 lutego 2014 r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, w oparciu o dokumentację. Wizytacja zadania odbyła się również w miejscu realizacji zadania.  

1.1. Kontrola projektu pn. "Utworzenie zagrody edukacyjnej lokalnej wytwórczości i rzemiosła w Wojcieszowie"
Czynności kontrolne w dniu 17 stycznia 2014 r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, a następnie w miejscu realizacji inwestycji, w oparciu o dokumentację, weryfikacji poddano prace związane z utworzeniem zagrody edukacyjnej lokalnej wytwórczości i rzemiosła w Wojcieszowie.

1. Kontrola projektu pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej basenu w Wojcieszowie"
Czynności kontrolne  w dniu 17 stycznia 2014 r. rozpoczęto od sprawdzenia dokumentacji dotyczącej przedmiotowej operacji, a następnie w miejscu realizacji inwestycji, w oparciu o dokumentację, weryfikacji poddano roboty budowlane i dostawę sprzętu/wyposażenia.

_______________________________________________________________________________________

2013 r.

8. Kontrola "Kompleksowa budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Wojcieszów"

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 maja 2013 r. do 4 listopada 2013 r. w siedzibie kontrolującego na podstawie nadesłanej dokumentacji od Beneficjenta.

________________________________________________________________________________________

7. Kontrola "Budowy placu zabaw przy ul. Hutniczej w Wojcieszowie".

Kontrolę w dniu 30 września 2013 r. przeprowadzili na podstawie upoważnienia nr 3/12 pani Daria Lewandowska i upoważnienia nr 7/12 pan Krystian Włodek - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Kontrola dotyczyła sprawdzenia dokumentacji dotyczącej operacji oraz wizytacji na placu.

_______________________________________________________________________________________

6. Kontrola dotycząca Przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi.

Kontrolę w dniach od 17 września 2013 r. do dnia 4 października 2013 r. przeprowadzili  na podstawie upoważnienia nr 106/2013 pan Aleksander Filak, nr 113/2013 pan Alojzy Dobrzyniecki i nr 113A/2013 pani Barbara Jakubowska.
Kontrola dotyczyła przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez obiekty objęte cyklami kontrolnymi ogólnopolskimi - przestrzeganie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

______________________________________________________________________________________

5. Kontrola stopnia zaawansoawnia realizacji zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Kontrolę w dniu 22 sierpnia 2013 r. na podstawie upoważnienia nr 26/2013 z dnia 20.08.2013 r. przeprowadził pan Robert Zwatrzko.
Kontrola dotyczyła stopnia zaawansowania realizacji zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

______________________________________________________________________________________

4. Kontrola dotycząca wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Kontrolę w dniach od 24 lipca 2013 r. do dnia 30 lipca 2013 r. na podstawie upoważnienia PS-P.0030.235.2013 przeprowadziła pani Urszula Rosiak i pani Agnieszka Skrzepińska.
Kontrola dotyczyła wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

_____________________________________________________________________________________

3. Kontrola - basen kąpielowy w Wojcieszowie.

Kontrolę w dniu 3 lipca 2013 r. na podstawie upoważnienia nr 05/10327/13 przeprowadziła pani Anna Kamińska.
Kontrola dotyczyła bieżącego stanu sanitarno-technicznego obiektu.

_____________________________________________________________________________________

2. Kontrola zadania "Kontynuacja kompleksowego uzbrajania w sieć wodociągową miasta Wojcieszów"

Kontrolę  w dniu 14 marca 2013 r. na podstawie upoważnienia nr 06/2013 z dnia 11.03.2013 r. przeprowadził pan Robert Zwatrzko.
Kotntrola dotyczyła stopnia zaawansowania realizacji zadania dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

_____________________________________________________________________________________

1. Kontrola dotycząca prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania  składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, przeprowadzona w Urzędzie Miasta Wojcieszów w dniach od 02.01.2013 r. do 17.01.2013 r.

Kontrolę trwającą w dniach od 02.01.2013 r. do 17.01.2013 r. na podstawie upoważnienia nr 1920121200481 z dnia 28.11.2012 r. wydanego z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  dokonał pan Andrzej Wojciechowski.

Kontrola dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

______________________________________________________________________________________

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Wojcieszów w 2012 roku.

 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Wojcieszów w 2011 roku.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Wojcieszów w 2010 roku.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Wojcieszów w 2009 roku.

 

 
redaguje: []

ostatnia zmiana: 2016-10-12 14:21:36

przejdź do :